Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Dołącz do Zespołu!

Stanowisko

Funkcjonariusz

Miejsce wykonywania pracy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Północna 38/40 w Łodzi 91-425

Opis oferty

Do zadań ABW należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa, c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 oraz z 2021 r. poz. 2054), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa, d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym, f) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447), jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e oraz ściganie ich sprawców;

2a) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159); [Słowa kluczowe] Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 557 2022-03-14 2b) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 2;

3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;

5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Opis stanowiska, zakres obowiązków

Zakres obowiązków funkcjonariusz to rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom w zakresie:

  • Terroryzmu i cyber terroryzmu z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Naruszenia tajemnicy państwowej
  • Szpiegostwa (kontrwywiad)
  • Zwalczania przestępczości zorganizowanej
  • Oszustw podatkowych
  • Korupcji osób pełniących funkcje publiczne
  • Nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu amunicją, bronią i materiałami wybuchowymi lub bronią masowej zagłady itp. w obrocie międzynarodowym
  • Produkcji i obrotu towarami lub usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Polskiego

Wymagania od kandydata

Służbę w ABW może pełnić osoba:

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

 

Oferowane warunki

– umowę na czas nieokreślony i atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie (dodatkowo między innymi 13 pensja, premie, dodatki itp.)

– szereg szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje,

– pracę w instytucji o najwyższym znaczeniu dla bezpieczeństwa Państwa,

– wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski,

– możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,

– dodatkowy wymiar urlopu i urlop na dodatkowe kształcenie,

– realizację własnych pasji,

– opiekę medyczną.

Wymagane dokumenty do przesłania

Prosimy o przesłanie swojego CV z podaniem między innymi daty urodzenia.

Kontakt

Osoba do kontaktu:

ppłk Dariusz Grzybowski

Telefon 0-42 6350427

Email nabor.lodz@abw.gov.pl